PCFerret 2.2.3.1008

PCFerret 2.2.3.1008

PCFerret – Freeware –
PCFerret is a technical support, discovery and analysis tool. It is free of charge and has no ads or nag screens. The installer only installs PCFerret (no so-called extras).

The website is secured with SSL and the software is digitally signed. The website is verified as virus free by SiteLock and protected by CloudFlare.

Features include: System Details Report (hardware and software), Strong Password Generator, Reboot Operations Report, Alternate Data Stream (ADS) Analysis, File Analysis Module, Find File By Type (Content), Tor Browser detection, integrated context-sensitive help, free for home and commercial use, constantly updated with new modules.

Tổng quan

PCFerret là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi PCFerret.

Phiên bản mới nhất của PCFerret là 2.2.3.1008, phát hành vào ngày 25/06/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/06/2014.

PCFerret đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

PCFerret Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PCFerret!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản